wat het is

Bewijsonline is een unieke, eenvoudige en snelle methode om ijzersterk bewijs te genereren van een uiting die online staat. Na het doorlopen van ontvangt u per e-mail een zogenaamd proces-verbaal van constatering. Als nadien de uiting wordt verwijderd of gewijzigd, hebt u desondanks een zeer sterk bewijsmiddel in handen.

Proces-verbaal van constatering

Een proces-verbaal van constatering is een door een gerechtsdeurwaarder opgestelde verklaring, waarin een door die gerechtsdeurwaarder gedane waarneming is vastgelegd. Het gaat hier in juridische zin om een akte (een schriftelijk stuk dat dient tot het leveren van bewijs: art. 156 Rv).

Hoewel het niet gaat om een authentieke akte in de zin van art. 156 lid 2 jo 157 Rv (het is immers geen wettelijk geregelde ambtshandeling), geldt zonder meer dat in de rechtspraktijk een proces-verbaal van constatering als bijzonder sterk wordt ervaren. Met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis vereist is, zoals bij het vaststellen dat bepaalde content op een bepaald moment online stond. Een rechter zal hier niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Niet in de laatste plaats vanwege het bijzondere ambt dat de gerechtsdeurwaarder bekleedt, waaraan door deze gedane en vastgelegde waarnemingen een grote mate van gezag ontlenen.

Dat de wetgever het doen van constateringen als een belangrijke taak van een gerechtsdeurwaarder ziet, blijkt ook uit art. 20 lid 3 sub e van de Gerechtsdeurwaarderswet. Hierin wordt gesproken van ‘het opmaken van een schriftelijke verklaring betreffende door de gerechtsdeurwaarder persoonlijk waargenomen feiten van stoffelijke aard’.

Voor een voorbeeld van een door Bewijsonline.nl gegenereerd bewijsstuk, zie deze PDF met schermafdruk en proces-verbaal van constatering.

Direct actie ondernemen tegen een gewraakte website, websitepagina, of video? Kies.

Heeft u al een account?